• Lietuvių
 • English

Manufuture.lt

Klaida
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://www.rssmix.com/u/3792855/rss.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml
 • Įvyko klaida įkeliant kanalų duomenys
 • http://ec.europa.eu/research/rss/whatsnew-1090.xml

Studijos

LIETUVOS MTEP PARAMOS CENTRŲ PRIEINAMUMO INŽINERINĖS PRAMONĖS ĮMONĖMS PAGERINIMAS

Studija „Lietuvos MTEP paramos centrų prieinamumo inžinerinės pramonės įmonėms pagerinimas“ yra skirta įvertinti ar egzistuojantys viešieji MTEPI centrai turi pakankamą infrastruktūrą ir bazę, galinčią užtikrinti sumanios specializacijos strategijos vykdymą, konkrečiau – inžinerinės pramonės įmonėms aktualaus prioriteto „Lanksčios naujų produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ įgyvendinimą. Šis darbas, atspindintis, visų pirma, inžinerinės pramonės poreikius MTEPI srityje, įneša svarų indėlį siekiant strateginio tikslo – MTEP ir inovacijų sprendimais didinti aukštos pridėtinės vertės, žinioms ir kvalifikuotai darbo jėgai imlių ekonominių veiklų įtaką šalies BVP ir struktūriniams ūkio pokyčiams. Esminis dalykas, siekiant užtikrinti MTEPI plėtrą ir poveikį gamybiniam verslui, yra realus MTEPI paslaugų prieinamumas Lietuvos gamybinėms įmonėms, nes pačių įmonių turimų nuosavų MTEPI galimybių tam dažniausia nepakanka, juo labiau, kad globali pažanga reikalauja nuolat atnaujinti ir plėsti MTEPI veiklos sritis ir didinti jos panaudojimo efektyvumą.

Studija „Lietuvos MTEP paramos centrų prieinamumo inžinerinės pramonės įmonėms pagerinimas“

-----

SUMANIOS SPECIALIZACIJOS GAMYBOS SEKTORIUJE STRATEGIJŲ PLANAS

Sumanios specializacijos gamybos sektoriuje strategijų plano studija skirta parengti MTEPI veiklos gamybos (inžinerinės pramonės) sektoriuje sumanios specializacijos prioritetus ir jų įgyvendinimo kelrodžius, įvertinant Lietuvos inžinerinės pramonės ir susijusio mokslo potencialą ir poreikius spartinti pridėtinės vertės kūrimą, taip pat Europos gerąją praktiką, visų pirma, ES Viešosios ir privačiosios partnerystės „Ateities fabrikai“ parengtą šios srities MTEPI veiklos plėtros strateginį kelrodį 2014-2020 metams, kuriame nustatytos prioritetinės tyrimų sritys “Horizontas 2020” programai. Darbo procese buvo pasiekta tinkama sinergija su Lietuvos prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų rengimo veikla, kuri leido visiškai integruoti projekto darbo rezultatus tiek į Lietuvos MTEPI sumanios specializacijos prioritetų sąrašą, tiek į jų įgyvendinimo kelrodžius. Būtent asociacijos atstovų dėka į Lietuvos MTEPI prioritetų sąrašą įtrauktas prioritetas “Naujų produktų kūrimo ir gamybos lanksčios technologinės sistemos”, skirtas įvairių inžinerinės ir kitos gamybinės pramonės technologijų bei produktų vystymui ir modernizavimui, taip užtikrinant jų pažangą. Tai yra labai svarbu tiek didžiajai dabartinės Lietuvos inžinerinės pramonės daliai, norint jai pakilti pridėtinės vertės kūrimo grandine į viršų, tiek naujai besikuriantiems aukštųjų technologijų verslams. Atlikto darbo rezultatai jau dabar naudojami rengiant MTEPI sumanios specializacijos kelrodžių įgyvendinimo veiksmų planus. Ši studija skirta tiek Lietuvos MTEPI sumanios specializacijos strateginių dokumentų rengėjams, tiek pažangaus verslo bei mokslo atstovams, siekiantiems, visų pirma, spartinti Lietuvos gamybinės pramonės tvariąją plėtrą ir kuriamos pridėtinės vertės augimą.

Sumanios specializacijos gamybos sektoriuje strategijų planas. Prioritetinių Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetai gamybos (inžinerinės pramonės) sektoriuje

 

-----

LIETUVOS ĮMONIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE MTTP PROGRAMOSE VERTINIMAS

Studija “Lietuvos įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programose vertinimas“ siekiama identifikuoti pagrindines priežastis dėl kurių Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių dalyvavimas ES mokslo ir technologijų plėtros programose bei kitose ES iniciatyvose yra nepakankamas bei pateikti rekomendacijas situacijai gerinti.

Studiją sudaro aštuonios dalys. Pirmojoje dalyje aptariami pagrindiniai analizės kriterijai bei atliktų analizės etapų metodai. Antroji dalis skirta Lietuvos dalyvavimo ES mokslo ir technologijų plėtros programose 7BP, EUREKA ir EUROSTARS analizei. Trečiajame skyriuje pristatomi minėtų programų ir naujosios programos „Horizontas 2020“ prioritetų analizė. Taip pat šiame skyriuje analizuojama, kokios tarptautinių programų tematikos yra populiariausios tarp inžinerinės pramonės įmonių ir kitų Lietuvos institucijų. Ketvirta dalis skirta Lietuvos turimų kompetencijų ir ES programų prioritetų atitikimo analizei. Penktoje dalyje analizuojama įmonių motyvacija dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir atliekamas projektų naudos vertinimas. Šeštame skyriuje pateikiama SSGG analizė. Septinta dalis pateikia analizės išvadas bei rekomendacijas inžinerinės pramonės įmonių dalyvavimo tarptautiniuose projektuose aktyvumui skatinti.

Studija “Lietuvos įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programose vertinimas“

-----

 

EUROPOS INŽINERINĖS PRAMONĖS ASOCIACIJOS ORGALIME TEISINIAI LEIDINIAI IR VADOVAI

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA parengta informacinė metodinė priemonė „Europos inžinerinės pramonės asociacijos ORGALIME teisiniai leidiniai ir vadovai“ yra skirta, visų pirma, atstovaujamo pramonės sektoriaus įmonėms, siekiant joms padėti parengti verslo sutartis ir suteikti praktinių patarimų dažnai kylančiais teisiniais klausimais. Leidinio paskirtis – paskatinti inžinerinės pramonės sektoriaus įmones plėtoti tarptautinę prekybą ir palengvinti dokumentų, reikalingų sėkmingam prekių ir paslaugų eksporto vykdymui, rengimą. Leidinyje galima rasti ORGALIME teisinių leidinių ir vadovų aprašus, taikymo atvejus ir dokumentų užsakymo tvarką.

Informacinė priemonė „Europos inžinerinės pramonės asociacijos ORGALIME teisiniai leidiniai ir vadovai"

 

-----

MTEP TINKLAVEIKA: TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ PATIRTIS IR GALIMYBĖS

Ši metodinė medžiaga yra skirta Lietuvos įmonių vadovams ir darbuotojams, ieškantiems priemonių įmonės konkurencingumo tarptautinėse rinkose didinimui bei investuojantiems į inovatyvių ir pažangių produktų ar paslaugų kūrimą ir jų komercializavimą.
Pagrindinis tikslas – pateikti įmonėms informaciją, leidžiančią susidaryti aiškų vaizdą apie galimybes didinti įmonės konkurencingumą diegiant inovacijas, ir gauti Europos Sąjungos fondų teikiamą paramą šių inovacijų kūrimui.
Metodinė medžiaga pristato Europos Sąjungos mokslo ir technologijų plėtros programų, finansuojančių mokslinių tyrimų vykdymą, inovacijų kūrimą ir komercializavimą, teikiamą naudą įmonėms. Taip pat joje yra pateikta informacija apie inovacijų ciklus ir technologinės parengties lygius, leidžianti įmonei įvertinti savo pasirengimo naujų produktų ar paslaugų įvedimui į rinką statusą bei pasirinkti šį statusą atitinkantį ES finansavimo instrumentą.

Metodinė priemonė "MTEP tinklaveika: tarptautinių projektų patirtis ir galimybės"

-----

 

PRIORITETO „LANKSČIOS PRODUKTŲ KŪRIMO IR GAMYBOS TECHNOLOGINĖS SISTEMOS“ ĮGYVENDINIMO KELRODIS

MTEP ir inovacijų strateginės tarybos aprobuotas vienas iš šešių Lietuvos Sumanios specializacijos prioritetų yra „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“. Šį prioritetą sudaro:

 • Fotoninės ir lazerinės technologijos;
 • Funkcinės medžiagos ir dangos;
 • Konstrukcinės ir kompozicinės medžiagos;
 • Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

Rengiant kelrodžius (konkrečias įgyvendinimo gaires  2014-2022 m. laikotarpiui) Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų srityje ženkliai prisidėjo: P. Balkevičius, J. Janutėtienė, G. Kaklauskas, R. Makuška, H. Mykolaitis, G. Račiukaitis, V. Sirutkaitis, A. Vilkauskas.

Prioriteto „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ įgyvendinimo kelrodis  (ištrauka iš 2014 02 21 UAB “Visionary Analytics” vadovaujamo konsorciumo parengto dokumento)

 

-----

Analitinių studijų tikslas – įvertinti dabartinį sektoriaus verslo ir mokslo tvarios plėtros potencialą, kartu nustatant problemines sritis ir pasiūlant priemones bei būdus joms spręsti.

-----

  

ATEITIES GAMYBOS VERSLO APLINKOS ANALIZĖ

2013 m. gruodžio 27 d., Vilnius

Ši studija analizuoja pagrindinius Lietuvos inžinerinės pramonės sektoriui įtaką darančius veiksnius (ekonominius, politinius, technologinius, socialinius) bei inžinerinės pramonės rinkos tendencijas (Lietuvos inžinerinės pramonės rinkos struktūros palyginimas su Suomijos, Estijos ir Slovakijos rinkos struktūromis; veiksnių, darančių įtaką verslo modelių pasirinkimui skirtingose šalyse, analizė; Lietuvos inžinerinės pramonės sektoriaus įmonių analizė), taip pat pateikia išvadas ir rekomendacijas įmonėms, mokslo įstaigoms bei valdžios institucijoms.

Ateities gamybos verslo aplinkos analizė (2013 12 27 versija)

 

-----

SPECIALISTŲ RENGIMO LIETUVOS INSTITUCIJŲ GALIMYBĖS UŽTIKRINTI INŽINERINĖS PRAMONĖS KONKURENCINGUMO AUGIMĄ

2013 m. liepos 31 d., Vilnius

Šia studija tiriamas tinkamas kompetencijas turinčios darbo jėgos prieinamumas Lietuvos inžinerinėje pramonėje įvertinant kiek ir kokias kompetencijas turinčių inžinierių reikia ir reikės Lietuvos inžinerinei pramonei. Penkiose studijos dalyse siekiama nustatyti: Lietuvos inžinerinės pramonės specialistų pasiūlą ir paklausą iki 2025 metų (1); kritinių kompetencijų paklausą ir pasiūlą inžinerinėje pramonėje darbdavių požiūriu (2); ar studijų programų rengimo procesas sudaro prielaidas studijų kokybei, kokie veiksniai riboja studijų programų įgyvendinimą (ir jų kokybę) aukštųjų mokyklų atstovų akimis, kokiu mastu aukštosiose mokyklose ugdomos darbdavių identifikuotos kritinės kompetencijos (3); kritinių kompetencijų paklausą inžinerinėje pramonėje po 10 metų (4); Lietuvos ir kitų šalių patirtį, taikant specialistų ir kompetencijų poreikio stebėsenos ir prognozavimo įrankius (5). Studijos gale pateikiamos išvados ir rekomendacijos, kurios visų pirma yra orientuotos į švietimo sistemos politikos formuotojus ir jos įgyvendintojus.

Studija „Specialistų rengimo Lietuvos institucijų galimybės užtikrinti inžinerinės pramonės konkurencingumo augimą“ (2013 11 05 versija)

-----

 

Research and innovation in Lithuania

Industrial research

Research policy and International cooperation

Science, business and society

DMC Firewall is a Joomla Security extension!